Recolle o teu dorsal na sede de Bonaval Car na Rúa do Cruceiro da Coruña, 99 (Santiago de Compostela) e entra no sorteo dun Iphone 14.

 

Bases do sorteo:

Desde “Perez Rumbao, S.A.Ou”, (en diante Pérez Rumbao), con domicilio social en CN 525, km. 231, 1 Zona Comercial Barreiros, 32.910 San Cibrao das Viñas, Ourense, e C.I.F. A-32.006.512, indicámosvos a continuación os termos e condicións xerais que rexerán o sorteo dun Iphone 14 (128 Gb ou modelo superior) depositadas ante notario.

1. PARTICIPANTES

Poderán participar todas as persoas que asistan a algunha das feiras de automoción organizadas por Pérez Rumbao (Feira do Vehículo de Ocasión) e faciliten o seu email a Pérez Rumbao a través do formulario dispoñible en: https://forms.gle/EEmMtXzxwW1kKxcF6

Non poderán participar, en ningún caso, as persoas que se atopen vinculadas de forma laboral ou mercantil á entidade organizadora do sorteo, así como a outras empresas vinculadas directamente á organizadora da promoción, nin os traballadores ou colaboradores das entidades que teñan relación con este sorteo. Pérez Rumbao resérvase todos os dereitos para solicitar a información ou documentación necesaria para verificar que os participantes cumpran con todas as condicións necesarias para participar.

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO

O ámbito de aplicación desta Promoción é o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. DATAS DE COMEZO E FIN DO CONCURSO

O sorteo comeza o 22 de febreiro de 2023 ás 23:59 e termina o 20 de decembro de 2023 ás 23:59.

4. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no sorteo implica a aceptación sen reserva das presentes Bases Legais Xerais. O gañador obrígase expresamente a garantir a exactitude e veracidade dos seus datos de carácter persoal que achegue. A falsidade de calquera tipo de dato, ou o incumprimento de calquera dos requisitos sinalados nas Bases Legais, será causa suficiente para a descualificación. Os organizadores estarán en todo momento lexitimados para retirar aos participantes que non se adapten (i) ás normas do sorteo, (ii) atenten contra os bos usos e costumes ou (iii) sexan ou poidan ser vexatorios para terceiras persoas, institucións ou a propia marca.

Así mesmo, a participación no sorteo implica expresamente a autorización a Pérez Rumbao para publicar o nome e avatar do gañador nas redes sociais e/o sitio web de Pérez Rumbao coa finalidade de informar sobre a persoa gañadora. Esta comunicación é necesaria para xestionar o proceso de adxudicación do premio con garantías de transparencia para os participantes.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

– Cubrir o formulario habilitado para iso na web https://forms.gle/EEmMtXzxwW1kKxcF6

– Ter máis de 18 anos.

6. PREMIO

• Iphone 14 128 Gb ou superior.

• En ningún caso o premio poderase substituír por cartos en metálico.

• O premio é persoal e intransferible, queda prohibida a súa venda ou comercialización.

7. MECÁNICA E SORTEO

Todas aquelas persoas que desexen participar na Promoción deberán cumprir cos requisitos establecidos nos termos e condicións das presentes bases.

O gañador do premio determinarase o día 21 de decembro de 2023 ás 13 horas, mediante sorteo realizado ante notario, entre todas aquelas persoas que cubrisen integramente o formulario sinalado no apartado quinto.

Cada participante poderá cubrir todos os formularios que desexe, pero só computarase o último rexistrado, con tope máximo o 20 de decembro de 2023.

O día do sorteo procederase a extraer o nome do gañador e o de dous suplentes.

A COMPAÑÍA poñerase en contacto cos gañadores a través dalgún dos medios que consten no formulario e comunicaralles que resultaron agraciados co premio que se detalla nestas bases. Así mesmo, a COMPAÑÍA fará público o nome dos gañadores, a través das súas redes sociais e páxina web.

En ningún caso poderá ser entregado o premio a persoa distinta daquela que resultase Gañadora da Promoción ou, no seu caso e de conformidade co disposto a continuación, os suplentes.

Non poderán ser Gañadores da Promoción o persoal laboral, bolseiros, distribuidores, subcontratistas e demais axentes ou representantes da COMPAÑÍA Tampouco poderán ser Gañadores os familiares das anteriores persoas ata o segundo grao de consanguinidade.

Tampouco poderá resultar Gañador o participante que non cubrise integramente o formulario que se indican nestas bases.

Cada gañador tras ser comunicado o seu nome terá o prazo de 7 días laborables para aceptar o premio. No caso de que non fose posible localizar a algún Gañador coa información que proporcionase, incorrese nalgún dos supostos de exclusión detallados, non puidese, ou non quixese aceptar o premio, o premio pasará ao primeiro suplente e así sucesivamente ata esgotar o número de suplentes. Se se esgotan todos os suplentes, o sorteo declararase deserta.

Pérez Rumbao solicitará á persoa gañadora que se identifique mediante achega de DNI ou outro documento acreditativo equivalente (NIE).

En todo caso, cada Gañador comprométese a preservar a boa imaxe e reputación da COMPAÑÍA e da marca que representa.

8. LEXISLACIÓN APLICABLE

Calquera controversia relacionada co desenvolvemento do noso sorteo someterase á lexislación española. As partes, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais da cidade de Ourense.

9. CESIÓN DEREITOS DE IMAXE

Os Participantes autorizan de forma irrevogable e gratuíta á COMPAÑÍA para reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos e imaxe en calquera actividade publicitaria e/o promocional para o seu tratamento relativo á presente Promoción, a través de calquera sistema e soporte que permita fixar, inserir, difundir, reproducir, divulgar, comunicar e explotar publicamente a súa imaxe conxuntamente coa da COMPAÑIA, durante un prazo de 12 meses, e sen que de lugar a ningún tipo de remuneración ou contraprestación pola COMPAÑIA. En caso de negativa, perderá o dereito para gozar do premio.

Para estes efectos, as referencias que se fagan a “calquera sistema e soporte” deben interpretarse de maneira extensiva a calquera medio que permita a fixación, reprodución, distribución e comunicación pública da imaxe e voz, do cedente (incluíndo con carácter meramente enunciativo e non limitativo, a prensa, a televisión, o cinema, Internet, os dispositivos móbiles etc.)/ etc.) a utilizar o deseño das imaxes e voz, en todo tipo de accións publicitarias tales como presentacións e eventos organizados pola COMPAÑIA.

A autorización inclúe todos os dereitos de reprodución, transformación, distribución e comunicación pública da gravación ou imaxes captadas durante o anuncio da persoa GAÑADORA.

10. FISCAL

Ao premio da presente Promoción seranlles de aplicación todas as disposicións de carácter fiscal pertinentes, segundo a lexislación aplicable en cada momento.

De conformidade co Artigo 75.2.c) do Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), os premios que se entreguen como consecuencia da participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias, estean ou non vinculados á oferta, promoción ou venda de determinados produtos ou servizos, están suxeitos a retención ou ingreso a conta, segundo corresponda.

Neste sentido, déixase expresa constancia de que, por imperativo legal, a COMPAÑÍA deberán practicar as retencións e ingresos a conta que correspondan sobre o valor dos premios, en función da lexislación aplicable durante o período de vixencia do premio. Con carácter adicional, a COMPAÑÍA comprométese a asumir o custo da retención ou ingreso a conta do correspondente premio.

As demais responsabilidades fiscais que puidesen derivarse do premio serán por conta do Gañador, salvo que a lexislación aplicable en cada momento dispoña o contrario.

11. TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

En cumprimento do previsto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RGPD), así como en cumprimento do previsto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, indicámosche que os datos persoais solicitados trataranse en calidade de Responsables do Tratamento por Pérez Rumbao. Pérez Rumbao informa da existencia dun ficheiro de datos de carácter persoal creado por e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos mediante o presente sorteo, como para a realización de actividades publicitarias ou promocionais. Calquera participante poderá exercitar os dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais.

FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos de carácter persoal solicitados trataranse coa finalidade de xestionar a participación do usuario no sorteo.

LEXITIMACIÓN: A base que lexítima o tratamento de datos é o consentimento prestado ao participar no correspondente sorteo. O interesado ten dereito a retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento con carácter previo á súa retirada.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DA INFORMACIÓN: Os datos solicitados conservaranse durante o transcurso do sorteo e ata que se sexa entregado o premio á persoa gañadora. Posteriormente os datos conservaranse debidamente bloqueados durante o prazo de prescrición de accións legais e superado devandito prazo, procederase á supresión e borrado da información.

CESIÓNS PREVISTAS: non se prevén cesións de datos a terceiros salvo que se requira por imperativo legal.

EXERCICIO DE DEREITOS: O interesado ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. O interesado poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións, cando concorran os requisitos legais necesarios.

Para o exercicio dos dereitos recoñecidos, o interesado poderá poñerse en contacto co responsable do tratamento a través da seguinte dirección de correo electrónico atencionalcliente@perezrumbao.com ou dirixíndose ao mesmo por escrito na dirección facilitada, debendo facilitar nome, apelidos, e copia do DNI, domicilio a efectos de notificacións, dereito que desexa solicitar e contido da petición.

A retirada do consentimento para o tratamento dos datos tamén pode facerse a través do contacto DPD https://www.perezrumbao.es/baja/

Esta revogación non condiciona a execución da relación contractual que lle serve de base, nin afecta á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

12. CANCELACIÓN DO SORTEO

Pérez Rumbao resérvase o dereito de anulación do sorteo sempre que dita anulación téñase a súa causa en fallos técnicos da plataforma na que se desenvolva, ou nos casos nos que durante a participación prodúzanse situacións de forza maior que imposibiliten o normal desenvolvemento da promoción.

13. PUBLICIDADE DAS BASES DO SORTEO

As presentes Bases atópanse ao dispor dos Participantes nas instalacións de Sibuscascoche, sitas na Coruña, Avda. dás Mariñas, 269 Perillo, 15172 Oleiros-A Coruña, A Coruña, así como na páxina web da COMPAÑÍA, www.sibuscascoche.com

 

Pin It on Pinterest

Share This