POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O acceso ao portal de xurdir. com e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas na presente Política de Privacidade. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o portal de xurdir. com:

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Xurdir SL en diante Xurdir
Dir. Postal: Rúa do Moucho 25 – 15702 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – A Coruña
Teléfono:+34 • 981059541
Correo electrónico: info@xurdir.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se che deches de alta na web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar o alta como usuario web. Ademais de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se es candidato:

Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a unha posto vacante na empresa.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Teniendo en cuenta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 • Baseámonos no consentimento do interesado e/ou a execución do contrato.
 • Execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación da petición de leste de medidas precontractuales. Dar cumprimento á obrigación legal do responsable do tratamento.

A qué destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:
▪ Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
▪ Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercadoría.
▪ Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

▪ Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en xurdir.com está a tratarse datos persoais que lles conciernan, ou non.
▪ Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidad dos datos.
▪ Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación #ante calquera autoridade de control.
▪ Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Rúa do Moucho 25 – 15702 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – A Coruña  ▪ A Coruña ou no email info@xurdir.com

Como habemos obtidos os seus datos?

▪ Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
▪ A categoría de datos que se empregan son:
▪ De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.
▪ Datos bancarios: para a domiciliación de pago.
▪ Datos de saúde
▪ Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

Control da súa información persoal.

En calquera momento, vostede pode reclamar os seus dereitos do RGPD antexurdir.com, os cales son:

Dereito de acceso, dálle dereito a ser informado de:

 • Copia dos datos persoais obxecto de tratamento.
 • Os fins do tratamento, categorías de datos e os seus destinatarios.
 • De ser posible, o prazo de conservación dos seus datos. De non selo, os criterios para determinar este prazo.
 • O dereito para presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.
 • Se se produce unha transferencia internacional de datos, recibir información das garantías adecuadas.
 • A existencia de decisións automatizadas (incluíndo perfís), a lóxica aplicada e consecuencias deste tratamento.

Dereito de rectificación:

 • Dereito a rectificar os datos inexactos.
 • Dereito a que se completen os datos persoais incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión, dálle dereito a:
 • A supresión dos datos persoais sen dilación indebida cando concorra algún dos supostos contemplados. Por exemplo, tratamento ilícito de datos, ou cando desaparecese a finalidade que motivou o tratamento ou recollida.
 • Con todo, regúlanse unha serie de excepcións nas que non procederá este dereito. Por exemplo, cando deba prevalecer o dereito á liberdade de expresión e información.
Dereito á limitación do tratamento, dálle dereito a:
▪  Solicitar ao responsable que suspenda o tratamento de datos cando:
 • Impúgnese a exactitude dos datos, mentres se verifica dita exactitude polo responsable.
 • O interesado exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre o interesado.
▪  Solicitar ao responsable que conserve os seus datos persoais cando:
 • O tratamento de datos sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos seus datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso.
 • O responsable xa non necesita os datos para os fins do tratamento pero o interesado se os necesite para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.
Dereito á portabilidad dos datos:
 • Poderá recibir os seus datos persoais facilitados nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Dereito de oposición, mediante este dereito poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais:

 • Cando por motivos relacionados coa súa situación persoal, deba cesar o tratamento dos seus datos salvo que se acredite un interese lexítimo ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Cando o tratamento teña por obxecto a mercadotecnia directa
Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas:
 • Ten dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou lle afecte.
Exceptúase o anterior cando:
 • Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato.
 • Estea permitido polo Dereito da UE ou dos Estados membros, con medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades do titular dos datos.
 • Exista consentimento explícito do titular dos datos.
O exercicio destes dereitos é gratuíto para o cidadán, excepto cando se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas e, en calquera caso, se houbese un custo, este non poderá implicar un ingreso adicional para quen trata os datos e debe limitarse ao verdadeiro custo de tramitar a solicitude.
Pode vostede exercer os seus dereitos incluído o dereito para retirar o seu consentimento (se este foi outorgado) enviando un escrito a:
Xurdir,  Rúa do Moucho 25 – 15702 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – A Coruña
En calquera momento vostede pode restrinxir a recompilación ou o uso da información persoal que é proporcionada ao noso sitio web. Esta compañía non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal que sexa recompilada sen o seu consentimento, salvo que sexa requirido por un xuíz cunha orde xudicial.
xurdir.com resérvase o dereito de cambiar os termos da presente Política de Privacidade en calquera momento.

 

Pin It on Pinterest

Share This